ગુજરાત રોજગાર સમાચાર 2022 pdf | Download Gujarat Rojgar Samachar PDF નવી સરકારી ભરતીઓની માહિતી Employment News

ગુજરાત રોજગાર સમાચાર 2022 pdf | Download Gujarat Rojgar Samachar PDF : ગુજરાત માહિતી વિભાગ gujaratinformation.gujarat.gov.in દ્વારા દર સપ્તાહે નવી સરકારી ભરતીઓની માહિતી માટે ગુજરાત રોજગાર સમાચાર પ્રકાશીત કરવામા આવે છે. તાજેતરમાં પ્રકાશિત થયેલ ગુજરાત રોજગાર સમાચાર પીડીએફ ગુજરાત રાજ્ય નોકરી સંબંધિત માહિતી દરેક સાપ્તાહિક સામયિકમાં. ઘણા જોબ ઉત્સાહી લોકો તેને દર અઠવાડિયે બુધવારે પ્રકાશિત થતું રોજગાર સમાચાર ડાઉનલોડ કરે છે. Gujarat Rojgar Samachar PDF Download 2022 pdf employment newspaper pdf, employment news pdf free download,employment news 2022

Read Also: વિદ્યાસહાયક ભરતી માહિતી

ગુજરાત રોજગાર સમાચાર 2022 pdf

ગુજરાત રોજગાર સમાચાર ગુજરાત ના માહિતી ખાતા દ્વારા દર અઠવાડીયે પ્રકાશીત થાય છે. તેમા સપ્તાહની બહાર પડેલી સરકારી ભરતીઓની માહિતી આપવામા આવે છે. રોજગાર સમાચાર મા નીચેના જેવી નવી સરકારી ભરતીઓની માહિતી હોય છે.

 • GPSC ભરતી
 • ગૌણ સેવા ભરતી
 • પંચાયત વિભાગની ભરતીઓ
 • ઓજસ ભરતી
 • વિદ્યાસહાયક ભરતી
 • પોલીસ ભરતી
 • ફોરેસ્ટ ભરતી
 • તલાટી ભરતી
 • આરોગ્ય વિભાગ ભરતી
 • નેવી ભરતી
 • કોસ્ટ ગાર્ડ ભરતી
 • આંગણવાડી ભરતી
 • શિક્ષક ભરતી
 • કોમ્પ્યુટર ઓપરેટર ભરતી
 • સરકારના વિવિધ વિભાગોમા બહાર પડતી અન્ય ભરતીઓ
 • નવી સરકારી ભરતીઓ

Read also: અનુબંધમ એપ. ડાઉનલોડ તમારા જીલ્લાની નોકરીની માહિતી મેળવો

ગુજરાત રોજગાર સમાચાર ડાઉનલોડ લીંક

Download Gujarat Rojgar samachar pdf

રોજગાર સમાચાર પ્રકાશીત તારીખડાઉનલોડ લીંક
૧૩ ઓકટોબર ૨૦૨૨Click here
૨૮ સપ્ટેમ્બર ૨૦૨૨Click here
૨૨ સપ્ટેમ્બર ૨૦૨૨Click here
૭ સપ્ટેમ્બર ૨૦૨૨Click here
૨૪ ઓગસ્ટ ૨૦૨૨Click here
Download Gujarat Rojgar samachar pdf

Read Also: ધોરણ 10 ધોરણ 12 ડુપ્લીકેટ માર્કશીટ મેળવો ઘરે બેઠા Gujarat Board SSC HSC Duplicate marksheet How To apply Full Detail

ગુજરાત રોજગાર સમાચાર 2022 pdf
ગુજરાત રોજગાર સમાચાર 2022 pdf