પાઠય પુસ્તકો અને સ્વાધ્યાય પોથી

પાઠય પુસ્તકો અને સ્વાધ્યાય પોથી

Textbooks.
Year 2015 Edition Textbooks, 
Std 1 to 5, Gujarati/English/Hindi Medium.
Standard-6.
Standard-7.
Standard-8.
Standard-9.
Standard-10.
Standard-11.
Standard-12

સ્વ-અધ્યયન પોથી

Standard-6
Semester – 1
Maths English Gujarati Hindi
Semester – 2
Maths English Gujarati Hindi
 
Standard-7
Semester – 1
Maths English Gujarati Hindi
Semester – 2
Maths English Gujarati Hindi
 
Standard-8
Semester – 1
Maths English Gujarati Hindi
Semester – 2
Maths English Gujarati Hindi

 

 

 ધોરણ-૬ નવીન અભ્યાસક્રમ આધારીત પાઠ્યપુસ્તકો

ગણિત (પ્રથમ સત્ર)
Sr. No. Chapter Name Download
1 Index Gujarati
2 Chapter-1 Gujarati
3 Chapter-2 Gujarati
4 Chapter-3 Gujarati
5 Chapter-4 Gujarati
6 Chapter-5 Gujarati
7 Chapter-6 Gujarati
8 Chapter-7 Gujarati
9 Revision-1 Gujarati
10 Revision-2 Gujarati

 ગણિત (દ્રિતીય સત્ર)

Sr. No. Chapter Name Download
1 Index Gujarati
2 Chapter-1 Gujarati
3 Chapter-2 Gujarati
4 Chapter-3 Gujarati
5 Chapter-4 Gujarati
6 Chapter-5 Gujarati
7 Chapter-6 Gujarati
8 Chapter-7 Gujarati
9 Chapter-8 Gujarati
10 Revision-1 Gujarati
11 Revision-2 Gujarati
 
વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજી (પ્રથમ સત્ર)
Sr. No. Chapter Name Download
1 Index Gujarati
2 Chapter 1 Gujarati
3 Chapter 2 Gujarati
4 Chapter 3 Gujarati
5 Chapter 4 Gujarati
6 Chapter 5 Gujarati
7 Revision 1 Gujarati
8 Chapter 6 Gujarati
9 Chapter 7 Gujarati
10 Chapter 8 Gujarati
11 Chapter 9 Gujarati
12 Chapter 10 Gujarati
13 Revision 2 Gujarati
વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજી (દ્રિતીય સત્ર)
Sr. No. Chapter Name Download
1 Index Gujarati
2 Chapter-1 Gujarati
3 Chapter-2 Gujarati
4 Chapter-3 Gujarati
5 Chapter-4 Gujarati
6 Chapter-5 Gujarati
7 Chapter-6 Gujarati
8 Chapter-7 Gujarati
9 Chapter-8 Gujarati
10 Revision-1 Gujarati
11 Revision-2 Gujarati
 
સામાજીક વિજ્ઞાન (પ્રથમ સત્ર)
Sr. No. Chapter Name Download
1 Index Gujarati
2 Chapter 1 Gujarati
3 Chapter 2 Gujarati
4 Chapter 3 Gujarati
5 Chapter 4 Gujarati
6 Chapter 5 Gujarati
7 Chapter 6 Gujarati
8 Chapter 7 Gujarati
9 Chapter 8 Gujarati
10 Chapter 9 Gujarati
11 Revision 1 Gujarati
12 Revision 2 Gujarati
સામાજીક વિજ્ઞાન (દ્રિતીય સત્ર)
Sr. No. Chapter Name Download
1 Index Gujarati
2 Chapter 1 Gujarati
3 Chapter 2 Gujarati
4 Chapter 3 Gujarati
5 Chapter 4 Gujarati
6 Chapter 5 Gujarati
7 Chapter 6 Gujarati
8 Chapter 7 Gujarati
9 Chapter 8 Gujarati
10 Chapter 9 Gujarati
11 Chapter 10 Gujarati
12 Chapter 11 Gujarati
13 Chapter 12 Gujarati
14 Chapter 13 Gujarati
15 Revision 1 Gujarati
16 Revision 2 Gujarati
 
ગુજરાતી (પ્રથમ સત્ર)
Sr. No. Chapter Name Download
1 Index Gujarati
2 Chapter 1 Gujarati
3 Chapter 2 Gujarati
4 Chapter 3 Gujarati
5 Chapter 4 Gujarati
6 Chapter 5 Gujarati
7 Chapter 6 Gujarati
8 Chapter 7 Gujarati
9 Chapter 8 Gujarati
10 Chapter 9 Gujarati
11 Revision 1 Gujarati
12 Revision 2 Gujarati
ગુજરાતી (દ્રિતીય સત્ર)
Sr. No. Chapter Name Download
1 Index Gujarati
2 Chapter 1 Gujarati
3 Chapter 2 Gujarati
4 Chapter 3 Gujarati
5 Chapter 4 Gujarati
6 Chapter 5 Gujarati
7 Chapter 6 Gujarati
8 Chapter 7 Gujarati
9 Chapter 8 Gujarati
10 Chapter 9 Gujarati
11 Revision 1 Gujarati
12 Revision 2 Gujarati
13 Purakvanchan Gujarati
 
અંગ્રેજી (પ્રથમ સત્ર)
Sr. No. Chapter Name Download
1 Index Gujarati
2 Chapter 1 Gujarati
3 Chapter 2 Gujarati
4 Chapter 3 Gujarati
5 Chapter 4 Gujarati
6 Revision 1 Gujarati
7 Vocabulary Gujarati
અંગ્રેજી (દ્રિતીય સત્ર)
Sr. No. Chapter Name Download
1 Index Gujarati
2 Chapter 1 Gujarati
3 Chapter 2 Gujarati
4 Chapter 3 Gujarati
5 Chapter 4 Gujarati
6 Chapter 5 Gujarati
7 Chapter 6 Gujarati
8 Revision 1 Gujarati
9 Revision 2 Gujarati
10 Vocabulary Gujarati
 
હિન્દી (પ્રથમ સત્ર)
Sr. No. Chapter Name Download
1 Index Gujarati
2 Chapter 1 Gujarati
3 Chapter 2 Gujarati
4 Chapter 3 Gujarati
5 Chapter 4 Gujarati
6 Revision 1 Gujarati
7 Chapter 5 Gujarati
8 Chapter 6 Gujarati
9 Chapter 7 Gujarati
10 Chapter 8 Gujarati
11 Revision 2 Gujarati
હિન્દી (દ્રિતીય સત્ર)
Sr. No. Chapter Name Download
1 Index Gujarati
2 Chapter 1 Gujarati
3 Chapter 2 Gujarati
4 Chapter 3 Gujarati
5 Chapter 4 Gujarati
6 Chapter 5 Gujarati
7 Chapter 6 Gujarati
8 Chapter 7 Gujarati
9 Revision Gujarati
 
સંસ્કૃત (પ્રથમ સત્ર)
Sr. No. Chapter Name Download
1 Index Gujarati
2 Chapter 1 Gujarati
3 Chapter 2 Gujarati
4 Chapter 3 Gujarati
5 Chapter 4 Gujarati
6 Chapter 5 Gujarati
7 Revision 1 Gujarati
8 Chapter 6 Gujarati
9 Chapter 7 Gujarati
10 Chapter 8 Gujarati
11 Chapter 9 Gujarati
12 Revision 2 Gujarati
સંસ્કૃત (દ્રિતીય સત્ર)
Sr. No. Chapter Name Download
1 Index Gujarati
2 Chapter 1 Gujarati
3 Chapter 2 Gujarati
4 Chapter 3 Gujarati
5 Chapter 4 Gujarati
6 Chapter 5 Gujarati
7 Chapter 6 Gujarati
8 Chapter 7 Gujarati
9 Chapter 8 Gujarati
10 Chapter 9 Gujarati
11 Revision 1 Gujarati
12 Revision 2 Gujarati
 
 
ધોરણ-૭ નવીન અભ્યાસક્રમ આધારીત પાઠ્યપુસ્તકો
ગણિત (પ્રથમ સત્ર)
Sr. No. Chapter Name Download
1 Index Gujarati
2 Chapter-1 Gujarati
3 Chapter-2 Gujarati
4 Chapter-3 Gujarati
5 Chapter-4 Gujarati
6 Chapter-5 Gujarati
7 Chapter-6 Gujarati
8 Revision-1 Gujarati
9 Revision-2 Gujarati
ગણિત (દ્રિતીય સત્ર)
Sr. No. Chapter Name Download
1 Index Gujarati
2 Chapter-1 Gujarati
3 Chapter-2 Gujarati
4 Chapter-3 Gujarati
5 Chapter-4 Gujarati
6 Chapter-5 Gujarati
7 Chapter-6 Gujarati
8 Chapter-7 Gujarati
9 Revision-1 Gujarati
10 Revision-2 Gujarati
11 Vedic Mathematics Gujarati
 
વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજી (પ્રથમ સત્ર)
Sr. No. Chapter Name Download
1 Index Gujarati
2 Chapter 1 Gujarati
3 Chapter 2 Gujarati
4 Chapter 3 Gujarati
5 Chapter 4 Gujarati
6 Chapter 5 Gujarati
7 Revision 1 Gujarati
8 Chapter 6 Gujarati
9 Chapter 7 Gujarati
10 Chapter 8 Gujarati
11 Chapter 9 Gujarati
12 Revision 2 Gujarati
13 Experiments Gujarati
વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજી (દ્રિતીય સત્ર)
Sr. No. Chapter Name Download
1 Index Gujarati
2 Chapter-1 Gujarati
3 Chapter-2 Gujarati
4 Chapter-3 Gujarati
5 Chapter-4 Gujarati
6 Chapter-5 Gujarati
7 Chapter-6 Gujarati
8 Chapter-7 Gujarati
9 Chapter-8 Gujarati
10 Chapter-9 Gujarati
11 Chapter-10 Gujarati
12 Chapter-11 Gujarati
13 Chapter-12 Gujarati
14 Chapter-13 Gujarati
15 Revision-1 Gujarati
16 Revision-2 Gujarati
 
સામાજીક વિજ્ઞાન (પ્રથમ સત્ર)
Sr. No. Chapter Name Download
1 Index Gujarati
2 Chapter 1 Gujarati
3 Chapter 2 Gujarati
4 Chapter 3 Gujarati
5 Chapter 4 Gujarati
6 Chapter 5 Gujarati
7 Chapter 6 Gujarati
8 Chapter 7 Gujarati
9 Chapter 8 Gujarati
10 Chapter 9 Gujarati
11 Revision 1 Gujarati
12 Revision 2 Gujarati
13 Marivat Gujarati
સામાજીક વિજ્ઞાન (દ્રિતીય સત્ર)
Sr. No. Chapter Name Download
1 Index Gujarati
2 Chapter 1 Gujarati
3 Chapter 2 Gujarati
4 Chapter 3 Gujarati
5 Chapter 4 Gujarati
6 Chapter 5 Gujarati
7 Chapter 6 Gujarati
8 Chapter 7 Gujarati
9 Chapter 8 Gujarati
10 Chapter 9 Gujarati
11 Chapter 10 Gujarati
12 Chapter 11 Gujarati
13 Chapter 12 Gujarati
14 Revision 1 Gujarati
15 Revision 2 Gujarati

 
ગુજરાતી (પ્રથમ સત્ર)
Sr. No. Chapter Name Download
1 Index Gujarati
2 Chapter 1 Gujarati
3 Chapter 2 Gujarati
4 Chapter 3 Gujarati
5 Chapter 4 Gujarati
6 Chapter 5 Gujarati
7 Chapter 6 Gujarati
8 Chapter 7 Gujarati
9 Chapter 8 Gujarati
10 Chapter 9 Gujarati
11 Chapter 10 Gujarati
12 Revision 1 Gujarati
13 Revision 2 Gujarati
ગુજરાતી (દ્રિતીય સત્ર)
Sr. No. Chapter Name Download
1 Index Gujarati
2 Chapter 1 Gujarati
3 Chapter 2 Gujarati
4 Chapter 3 Gujarati
5 Chapter 4 Gujarati
6 Chapter 5 Gujarati
7 Chapter 6 Gujarati
8 Chapter 7 Gujarati
9 Chapter 8 Gujarati
10 Chapter 9 Gujarati
11 Chapter 10 Gujarati
12 Chapter 11 Gujarati
13 Revision 1 Gujarati
14 Revision 2 Gujarati
15 Purakvanchan Gujarati
 
અંગ્રેજી (પ્રથમ સત્ર)
Sr. No. Chapter Name Download
1 Index Gujarati
2 Chapter 1 Gujarati
3 Chapter 2 Gujarati
4 Chapter 3 Gujarati
5 Chapter 4 Gujarati
6 Revision 1 Gujarati
7 Vocabulary Gujarati
અંગ્રેજી (દ્રિતીય સત્ર)
Sr. No. Chapter Name Download
1 Index Gujarati
2 Chapter 1 Gujarati
3 Chapter 2 Gujarati
4 Chapter 3 Gujarati
5 Chapter 4 Gujarati
6 Chapter 5 Gujarati
7 Chapter 6 Gujarati
8 Revision 1 Gujarati
9 Revision 2 Gujarati
 
 હિન્દી (પ્રથમ સત્ર)
Sr. No. Chapter Name Download
1 Index Gujarati
2 Chapter 1 Gujarati
3 Chapter 2 Gujarati
4 Chapter 3 Gujarati
5 Chapter 4 Gujarati
6 Chapter 5 Gujarati
7 Chapter 6 Gujarati
8 Chapter 7 Gujarati
9 Chapter 8 Gujarati
10 Revision 1 Gujarati
11 Revision 2 Gujarati
 હિન્દી (દ્રિતીય સત્ર)
Sr. No. Chapter Name Download
1 Index Gujarati
2 Chapter 1 Gujarati
3 Chapter 2 Gujarati
4 Chapter 3 Gujarati
5 Chapter 4 Gujarati
6 Chapter 5 Gujarati
7 Chapter 6 Gujarati
8 Chapter 7 Gujarati
9 Chapter 8 Gujarati
10 Chapter 9 Gujarati
11 Chapter 10 Gujarati
12 Revision 1 Gujarati
13 Revision 2 Gujarati
 
સંસ્કૃત (પ્રથમ સત્ર)
સંસ્કૃત (દ્રિતીય સત્ર)
Sr. No. Chapter Name Download
1 Index Gujarati
2 Chapter 1 Gujarati
3 Chapter 2 Gujarati
4 Chapter 3 Gujarati
5 Chapter 4 Gujarati
6 Chapter 5 Gujarati
7 Chapter 6 Gujarati
8 Chapter 7 Gujarati
9 Revision 1 Gujarati
10 Revision 2 Gujarati
 
 
ધોરણ-૮ નવીન અભ્યાસક્રમ આધારીત પાઠ્યપુસ્તકો
ગણિત (પ્રથમ સત્ર)
Sr. No. Chapter Name Download
1 Index Gujarati
2 Chapter-1 Gujarati
3 Chapter-2 Gujarati
4 Chapter-3 Gujarati
5 Chapter-4 Gujarati
6 Chapter-5 Gujarati
7 Chapter-6 Gujarati
8 Chapter-7 Gujarati
9 Revision-1 Gujarati
10 Revision-2 Gujarati
ગણિત (દ્રિતીય સત્ર)
Sr. No. Chapter Name Download
1 Index Gujarati
2 Chapter-1 Gujarati
3 Chapter-2 Gujarati
4 Chapter-3 Gujarati
5 Revision-1 Gujarati
6 Chapter-4 Gujarati
7 Chapter-5 Gujarati
8 Chapter-6 Gujarati
9 Chapter-7 Gujarati
10 Revision-2 Gujarati
11 Chapter-8 Gujarati
 
વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજી (પ્રથમ સત્ર)
Sr. No. Chapter Name Download
1 Index Gujarati
2 Chapter 1 Gujarati
3 Chapter 2 Gujarati
4 Chapter 3 Gujarati
5 Chapter 4 Gujarati
6 Revision 1 Gujarati
7 Chapter 5 Gujarati
8 Chapter 6 Gujarati
9 Chapter 7 Gujarati
10 Chapter 8 Gujarati
11 Chapter 9 Gujarati
12 Revision 2 Gujarati
13 Experiments Gujarati
વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજી (દ્રિતીય સત્ર)
Sr. No. Chapter Name Download
1 Index Gujarati
2 Chapter-1 Gujarati
3 Chapter-2 Gujarati
4 Chapter-3 Gujarati
5 Chapter-4 Gujarati
6 Chapter-5 Gujarati
7 Chapter-6 Gujarati
8 Chapter-7 Gujarati
9 Chapter-8 Gujarati
10 Chapter-9 Gujarati
11 Revision-1 Gujarati
12 Revision-2 Gujarati
 
સામાજીક વિજ્ઞાન (પ્રથમ સત્ર)
Sr. No. Chapter Name Download
1 Index Gujarati
2 Chapter 1 Gujarati
3 Chapter 2 Gujarati
4 Chapter 3 Gujarati
5 Chapter 4 Gujarati
6 Chapter 5 Gujarati
7 Chapter 6 Gujarati
8 Chapter 7 Gujarati
9 Chapter 8 Gujarati
10 Chapter 9 Gujarati
11 Revision 1 Gujarati
12 Revision 2 Gujarati
13 Technical Terms Gujarati
સામાજીક વિજ્ઞાન (દ્રિતીય સત્ર)
Sr. No. Chapter Name Download
1 Index Gujarati
2 Chapter 1 Gujarati
3 Chapter 2 Gujarati
4 Chapter 3 Gujarati
5 Chapter 4 Gujarati
6 Chapter 5 Gujarati
7 Chapter 6 Gujarati
8 Chapter 7 Gujarati
9 Chapter 8 Gujarati
10 Chapter 9 Gujarati
11 Chapter 10 Gujarati
12 Chapter 11 Gujarati
13 Chapter 12 Gujarati
14 Chapter 13 Gujarati
15 Chapter 14 Gujarati
16 Revision 1 Gujarati
17 Revision 2 Gujarati
 
ગુજરાતી (પ્રથમ સત્ર)
Sr. No. Chapter Name Download
1 Index Gujarati
2 Chapter 1 Gujarati
3 Chapter 2 Gujarati
4 Chapter 3 Gujarati
5 Chapter 4 Gujarati
6 Chapter 5 Gujarati
7 Chapter 6 Gujarati
8 Chapter 7 Gujarati
9 Chapter 8 Gujarati
10 Chapter 9 Gujarati
11 Chapter 10 Gujarati
12 Revision 1 Gujarati
13 Revision 2 Gujarati
ગુજરાતી (દ્રિતીય સત્ર)
Sr. No. Chapter Name Download
1 Index Gujarati
2 Chapter 1 Gujarati
3 Chapter 2 Gujarati
4 Chapter 3 Gujarati
5 Chapter 4 Gujarati
6 Chapter 5 Gujarati
7 Chapter 6 Gujarati
8 Chapter 7 Gujarati
9 Chapter 8 Gujarati
10 Chapter 9 Gujarati
11 Chapter 10 Gujarati
12 Chapter 11 Gujarati
13 Chapter 12 Gujarati
14 Revision 1 Gujarati
15 Revision 2 Gujarati
16 Purakvanchan Gujarati
 
અંગ્રેજી (પ્રથમ સત્ર)
Sr. No. Chapter Name Download
1 Index Gujarati
2 Chapter 1 Gujarati
3 Chapter 2 Gujarati
4 Chapter 3 Gujarati
5 Chapter 4 Gujarati
6 Revision Gujarati
7 Vocabulary Gujarati
અંગ્રેજી (દ્રિતીય સત્ર)
Sr. No. Chapter Name Download
1 Index Gujarati
2 Chapter 1 Gujarati
3 Chapter 2 Gujarati
4 Chapter 3 Gujarati
5 Chapter 4 Gujarati
6 Chapter 5 Gujarati
7 Chapter 6 Gujarati
8 Revision 1 Gujarati
9 Revision 2 Gujarati
 
હિન્દી (પ્રથમ સત્ર)
Sr. No. Chapter Name Download
1 Index Gujarati
2 Chapter 1 Gujarati
3 Chapter 2 Gujarati
4 Chapter 3 Gujarati
5 Chapter 4 Gujarati
6 Chapter 5 Gujarati
7 Revision 1 Gujarati
8 Chapter 6 Gujarati
9 Chapter 7 Gujarati
10 Chapter 8 Gujarati
11 Chapter 9 Gujarati
12 Revision 2 Gujarati
હિન્દી (દ્રિતીય સત્ર)
Sr. No. Chapter Name Download
1 Index Gujarati
2 Chapter 1 Gujarati
3 Chapter 2 Gujarati
4 Chapter 3 Gujarati
5 Chapter 4 Gujarati
6 Chapter 5 Gujarati
7 Chapter 6 Gujarati
8 Chapter 7 Gujarati
9 Chapter 8 Gujarati
10 Chapter 9 Gujarati
11 Revision 1 Gujarati
12 Revision 2 Gujarati
 
સંસ્કૃત (પ્રથમ સત્ર)
Sr. No. Chapter Name Download
1 Index Gujarati
2 Chapter 1 Gujarati
3 Chapter 2 Gujarati
4 Chapter 3 Gujarati
5 Chapter 4 Gujarati
6 Chapter 5 Gujarati
7 Revision 1 Gujarati
8 Chapter 6 Gujarati
9 Chapter 7 Gujarati
10 Chapter 8 Gujarati
11 Chapter 9 Gujarati
12 Revision 2 Gujarati
સંસ્કૃત (દ્રિતીય સત્ર)
Sr. No. Chapter Name Download
1 Index Gujarati
2 Chapter 1 Gujarati
3 Chapter 2 Gujarati
4 Chapter 3 Gujarati
5 Chapter 4 Gujarati
6 Chapter 5 Gujarati
7 Chapter 6 Gujarati
8 Chapter 7 Gujarati
9 Chapter 8 Gujarati
10 Revision 1 Gujarati
11 Revision 2 Gujarati

See also  Sound mp3 shaper blend convertor and Ringtone producer App. riview and download

Leave a Comment